Address

Oleny Telihy St, 15/1, Cherkasy, Cherkas'ka oblast, 18000

Email

spilkaBDI@ukr.net

Phone

+(380) 93 285 58 59